अम्बाला मौसम 15 दिन

एक तूफान मंगलवार देर रात...

इतिहास
मौसम
वर्षा
उच्चतम
सबसे कम
7 जुलाई मंगल
एक बौछार या तूफान
34°
26°
8 जुलाई बुध
एक बौछार या तूफान
32°
26°
9 जुलाई गुरु
एक बौछार या तूफान
37°
29°
10 जुलाई शुक्र
एक बौछार या तूफान
38°
27°
11 जुलाई शनि
अधिकांशत: धूप वाला
34°
26°
12 जुलाई रवि
अधिकांशत: धूप वाला
36°
28°
13 जुलाई सोम
एक जोरदार तूफान
40°
28°
14 जुलाई मंगल
धूप वाले से अंशतः बादल वाला
40°
30°
15 जुलाई बुध
एक जोरदार तूफान
39°
29°
16 जुलाई गुरु
एक जोरदार तूफान
37°
29°
17 जुलाई शुक्र
एक जोरदार तूफान
35°
26°
18 जुलाई शनि
अधिकांशत: धूप वाला
36°
27°
19 जुलाई रवि
धूप वाले से अंशतः बादल वाला
36°
27°
20 जुलाई सोम
एक जोरदार तूफान
36°
28°
21 जुलाई मंगल
एक बौछार या तूफान
34°
27°

अम्बाला mosam

ambala mosam; ambala weather today अम्बाला mausam.